Подгорички Клуб

Основан во Подгорица на Основачкото собрание одржано на 1 февруари 2019 година, согласно член 11 од Законот за невладини организации („Службен весник на Црна Гора“ број 31/11 и 37/17)

Основачкото собрание беше составено од:

 • Златко Лагумџија, Претседател на Советот на министри на Босна и Херцеговина 2001-2002
 • Бранко Црвенковски, Претседател на Република Северна Македонија 2004-2009,
 • Данило Тирк, Претседател на Словенија 2007-2012,
 • Мирко Цветковиќ, Премиер на Србија 2008-2012,
 • Јадранка Косор, Премиерка на Хрватска 2009-2011,
 • Филип Вујановиќ, Претседател на Црна Гора 2003-2018. *

На Основачкото собрание беше избран Управниот одбор, составен од:

 • Алфред Мојсиу, Претседател на Албанија 2002-2007,
 • Златко Лагумџија, Претседател на Советот на министри на Босна и Херцеговина 2001-2002,
 • Фатмир Сејдиу, Претседател на Косово 2006-2010,
 • Бранко Црвенковски, Претседател на Република Северна Македонија 2004-2009,
 • Данило Тирк, Претседател на Словенија 2007-2012,
 • Мирко Цветковиќ, Премиер на Србија 2008-2012,
 • Јадранка Косор, Премиерка на Хрватска 2009-2011,
 • Филип Вујановиќ, Претседател на Црна Гора 2003-2018.

За претседател на Управниот одбор, а со тоа во согласност со Статутот и претседател на „Подгорички Клуб“ е избран Филип Вујановиќ, претседател на Црна Гора 2003-2018 година.

Ружидија Тузовиќ, поранешен советник на претседателот на Црна Гора, Филип Вујановиќ, беше назначен за генерален секретар на Клубот.


За членови на „Подгорички Клуб“ се избрани:

 • Алфред Мојсиу, Претседател на Албанија 2002-2007,
 • Фатмир Сејдиу, Претседател на Косово 2006-2010,
 • Хари Костов, Премиер на Република Северна Македонија 2004,
 • Милан Кучан, Претседател на Словенија 1991 - 2002 година,
 • Наташа Мичиќ, в.д. Претседателка на Србија 2002-2004,
 • Стјепан Месиќ, Претседател на Хрватска 2000 - 2010 година,
 • Игор Лукшиќ, Премиер на Црна Гора 2010-2012.

Врз основа на одлука на Управниот одбор на Подгорички Клуб, донесена на 25 март, 2019 година за членови на Подгорички Клуб се избираат:

 • Реџеп Мејдани, поранешен Претседател на Албанија 1997-2002,
 • Атифет Јахјага, поранешна Претседателка на Косово 2011-2016.

Врз основа на одлука на Управниот одбор на Подгорички Клуб, донесена на 12 февруари, 2019 година, Зоран Јованов, долгогодишен соработник на поранешниот Претседател на Република Северна Македонија, Бранко Црвенковски се избира за заменик на генералниот секретар на Подгорички Клуб.

На основачкото собрание се усвоени Одлуката за основање, Статутот, Основниот акт, Основните насоки за акција и Концептот "Нов наратив за Западен Балкан-Визија 2030".

Беше одлучено дека Концептот "Нов наратив за Западен Балкан-Визија 2030" треба да биде насловот на продолжените работни средби на високо ниво на Клубот во Подгорица, на кои ќе биде додадена посебна тематска ознака.

Подгоричкиот Клуб е регистриран во Регистарот на Министерството за јавна администрација со Решение бр. 06-006 / 19 - UPI-97/2 од 1 февруари 2019 година.

*(Редослед определен по азбучен ред).

ОСНОВАЧКИ АКТ НА ПОДГОРИЧКИ Клуб

Подгорички Клуб (во понатамошниот текст: Клуб) е основан на основачкото собрание на Подгоричкиот Клуб што се одржа во Подгорица на 1 февруари 2019 година. Членови на Клубот може да бидат поранешни претседатели на држави и влади на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Словенија, Србија, Хрватска и Црна Гора (редоследот е означен по азбучен ред). Клубот се одлучи за членство на поранешните шефови на држави и влади на овие земји, почнувајќи од Стратегијата ЕУ-Западен Балкан до 2025 година, која беше усвоена во Софија на 17-ти мај 2018 година. Оваа стратегија се однесува на назначените земји од Западен Балкан, а Словенија и Хрватска треба да бидат мост на нивната врска со ЕУ. Исто така, сите овие земји се наоѓаат на регионалната иницијатива Брдо Брион, која ја започна ЕУ. Берлинскиот процес е особено важен за земјите од Западен Балкан.

Клубот е основан како доброволна и непрофитна организација со цел да постигне општи интереси и цели.

Клубот е основан со уважување на проценката на членовите на Клубот за потребата од формирање Клуб.

Клубот ќе биде посветен на просперитетот, добрите односи и афирмација на европските вредности во земјите-членки на Клубот, како и во регионот и Југоисточна Европа на која и припаѓа.

Клубот, со целосно почитување на вредностите и посебностите на земјите-членки на Клубот, силно ќе придонесе за развој на добрососедските односи, регионална соработка и афирмација на регионот во меѓународната заедница.

Клубот ќе биде посветен на заштита на човековите и малцинските права и афирмација на владеењето на правото во согласност со највисоките европски и меѓународни стандарди.

Клубот, во остварувањето на општите интереси и цели за кои е основан, организирано ќе делува користејќи го искуството на членовите на Клубот во извршувањето на претходните државни обврски.

Клубот е посветен на целосна соработка со академски заедници, стопански комори и здруженија посветени на интересите и целите на Клубот.

Клубот очекува соработка, поддршка и помош од сите во меѓународната заедница кои ја вреднуваат стабилноста, просперитетот и добрите односи на земјите-членки на Клубот, како и развојот и афирмацијата на регионот и Југоисточна Европа.

Клубот ќе има целосен публицитет на делото кое ќе се реализира во согласност со Статутот на Клубот.

Клубот ги избира своите членови во согласност со Статутот на Клубот и тие, во нормативна смисла, го претставуваат Собранието на Клубот, додека Управниот одбор е Управниот орган на Клубот.

Клубот ќе го застапуваат претседателот на Клубот и генералниот секретар на Клубот во врска со задачите утврдени со Статутот на Клубот и неговиот Управувачки одбор.

Клубот е основан на неопределено време.

Клубот има статус на правно лице кое добива регистрација кај надлежниот државен орган во Црна Гора.

На 20 февруари, 2019 година, Управниот одбор на Подгорички Клуб донесе одлука за формирање подружница на Подгорички Клуб во Република Северна Македонија. Подружницата Подгорички Клуб-Скопје е регистрирана со решение од страна на македонските државни органи, на 22 април, 2019 година и со неа раководи заменик генералниот секретар на Подгорички Клуб, Зоран Јованов.